బ్లాగర్లకు...బ్లాగ్ వీక్షకులకు....స్వాగతం.......సుస్వాగతం
............... "బ్లాగ్ వేదిక"లోని అన్ని బ్లాగుల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Best 50 Search Engine Submit URL List 2018 | మీ బ్లాగును తప్పనిసరిగా వీటిలో సబ్మిట్ చేయండి.

Best 50 Search Engine Submit URL List 2018

S. No Site Name Site Link
1 Google Webmaster https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
2 Yandex http://webmaster.yandex.com/addurl.xml
3 Bing http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
4 Active Search Results http://www.activesearchresults.com/addwebsite.php
5 ExactSeek http://www.exactseek.com/add.html
6 GigaBlast http://www.gigablast.com/addurl
7 EntireWeb http://www.entireweb.com/free_submission/
8 SonicRun http://search.sonicrun.com/freelisting
9 SoMuch http://www.somuch.com/submit-links/
10 VieSearch http://viesearch.com/submit
11 Link Centre http://linkcentre.com/
12 Info Tiger http://www.infotiger.com/addurl.html
13 AltaVista http://addurl.altavista.com/
14 Amfibi http://addurl.amfibi.com/
15 MasterMoz http://mastermoz.com/register.php
16 OneMission http://onemission.com/
17 Polypat http://polypat.org/submit.php
18 SearchSight http://searchsight.com/submit.htm
19 9Sites http://www.9sites.net/addurl.php
20 24×7 Web Directory http://www.247webdirectory.com/submit.aspx
21 Anoox http://www.anoox.com/add_for_indexing_free.php
22 Black Absolute http://www.blackabsolute.com/submit.php
23 Dmoz http://www.dmoz.org/add.html
24 Elite Site Directory http://www.elitesitesdirectory.com/
25 Free PR Website Directory http://www.freeprwebdirectory.com/submit.php
26 Directory Fire http://www.directoryfire.com/submit.php
27 Exa Lead http://www.exalead.com/search/web/submit/
28 Feed Plex http://www.feedplex.com/add-url.php
29 Fyber Search http://www.fybersearch.com/add-url.php
30 GainWeb http://www.gainweb.org/submit.php
31 IntelSeek         http://www.intelseek.com/add_url_form.asp
32 WotBox http://www.wotbox.com/addurl
33 Splat Search http://www.splatsearch.com/submit.html
34 Tower Search http://www.towersearch.com/addurl.php
35 Illumirate http://www.illumirate.com/
36 1ABC http://www.1abc.org/submit.php
37 A1 Web Directory http://www.a1webdirectory.org/submit.php
38 Directory Free http://www.directory-free.com/submit/submit.php
39 Nexus Directory http://www.nexusdirectory.com/submit.php
40 Prior Directory http://www.priordirectory.com/submit.php
41 Site Listings http://www.sitelistings.net/submit.php
42 Baidu http://zhanzhang.baidu.com/sitesubmit/index
43 Official         http://www.official.my/addurl.php
44 Beamed http://beamed.com/search/index.php?p=2
45 Voila http://referencement.ke.voila.fr/
46 UserTown http://www.usertown.de/submit/
47 Mad Submitter http://www.madsubmitter.com/submit-website/
48 Amidalla         http://www.amidalla.de
49 HotVsNot www.hotvsnot.com/Add-Site/
50 Free Web Submission www.free-web-submission.co.uk /?

TAGS : free submit url to all search engines, best free search engine submission, free website submission to 1000 search engines, search engine submission list 2018, bulk search engine submission, free automatic directory submission online, submit url to yahoo, free search engine submission list, Page navigation

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...